38 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς · Τί ζητεῖτε; οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ · Ῥαββί ὃ λέγεται μεθερμηνευόμενον Διδάσκαλε ), ποῦ μένεις;