36 Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος · Κύριε, ποῦ ὑπάγεις; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς · Ὅπου ὑπάγω οὐ δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον.