10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου ⸃ τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.