20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν · Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ · εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν · εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.