John 16

1 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.
2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς · ἀλλ’ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ θεῷ.
3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.
4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ’ ὑμῶν ἤμην.
5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με · Ποῦ ὑπάγεις;
6 ἀλλ’ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.
7 ἀλλ’ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐ μὴ ἔλθῃ ⸃ πρὸς ὑμᾶς · ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.
8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως ·
9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ ·
10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με ·
11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.
12 Ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ’ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι ·
13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ, οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀλλ’ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν · διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.
16 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με.
17 εἶπαν οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους · Τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν · Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί · Ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;
18 ἔλεγον οὖν · Τί ἐστιν τοῦτο ⸃ ὃ λέγει μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ.
19 ἔγνω Ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς · Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ’ ἀλλήλων ὅτι εἶπον · Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;
20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται · ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ’ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.
21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς · ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.
22 καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ⸃ ἔχετε · πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.
23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι ⸃ αἰτήσητε τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν τῷ ὀνόματί μου.
24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου · αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
25 Ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν · ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.
26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν ·
27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον.
28 ἐξῆλθον ἐκ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον · πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.
29 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ · Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.
30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ · ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.
31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰησοῦς · Ἄρτι πιστεύετε;
32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε · καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ’ ἐμοῦ ἐστιν.
33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε · ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

Images for John 16

John 16 Commentary

Chapter 16

Persecution foretold. (1-6) The promise of the Holy Spirit, and his office. (7-15) Christ's departure and return. (16-22) Encouragement to prayer. (23-27) Christ's discoveries of himself. (28-33)

Verses 1-6 Our Lord Jesus, by giving his disciples notice of trouble, designed that the terror might not be a surprise to them. It is possible for those who are real enemies to God's service, to pretend zeal for it. This does not lessen the sin of the persecutors; villanies will never be changed by putting the name of God to them. As Jesus in his sufferings, so his followers in theirs, should look to the fulfilling of Scripture. He did not tell them sooner, because he was with them to teach, guide, and comfort them; they needed not then this promise of the Holy Spirit's presence. It will silence us to ask, Whence troubles come? It will satisfy us to ask, Whither go they? for we know they work for good. It is the common fault and folly of melancholy Christians to look only on the dark side of the cloud, and to turn a deaf ear to the voice of joy and gladness. That which filled the disciples' hearts with sorrow, was too great affection for this present life. Nothing more hinders our joy in God, than the love of the world, and the sorrow of the world which comes from it.

Verses 7-15 Christ's departure was necessary to the Comforter's coming. Sending the Spirit was to be the fruit of Christ's death, which was his going away. His bodily presence could be only in one place at one time, but his Spirit is every where, in all places, at all times, wherever two or three are gathered together in his name. See here the office of the Spirit, first to reprove, or to convince. Convincing work is the Spirit's work; he can do it effectually, and none but he. It is the method the Holy Spirit takes, first to convince, and then to comfort. The Spirit shall convince the world, of sin; not merely tell them of it. The Spirit convinces of the fact of sin; of the fault of sin; of the folly of sin; of the filth of sin, that by it we are become hateful to God; of the fountain of sin, the corrupt nature; and lastly, of the fruit of sin, that the end thereof is death. The Holy Spirit proves that all the world is guilty before God. He convinces the world of righteousness; that Jesus of Nazareth was Christ the righteous. Also, of Christ's righteousness, imparted to us for justification and salvation. He will show them where it is to be had, and how they may be accepted as righteous in God's sight. Christ's ascension proves the ransom was accepted, and the righteousness finished, through which believers were to be justified. Of judgment, because the prince of this world is judged. All will be well, when his power is broken, who made all the mischief. As Satan is subdued by Christ, this gives us confidence, for no other power can stand before him. And of the day of judgment. The coming of the Spirit would be of unspeakable advantage to the disciples. The Holy Spirit is our Guide, not only to show us the way, but to go with us by continued aids and influences. To be led into a truth is more than barely to know it; it is not only to have the notion of it in our heads, but the relish, and savour, and power of it in our hearts. He shall teach all truth, and keep back nothing profitable, for he will show things to come. All the gifts and graces of the Spirit, all the preaching, and all the writing of the apostles, under the influence of the Spirit, all the tongues, and miracles, were to glorify Christ. It behoves every one to ask, whether the Holy Spirit has begun a good work in his heart? Without clear discovery of our guilt and danger, we never shall understand the value of Christ's salvation; but when brought to know ourselves aright, we begin to see the value of the Redeemer. We should have fuller views of the Redeemer, and more lively affections to him, if we more prayed for, and depended on the Holy Spirit.

Verses 16-22 It is good to consider how near our seasons of grace are to an end, that we may be quickened to improve them. But the sorrows of the disciples would soon be turned into joy; as those of a mother, at the sight of her infant. The Holy Spirit would be their Comforter, and neither men nor devils, neither sufferings in life nor in death, would ever deprive them of their joy. Believers have joy or sorrow, according to their sight of Christ, and the tokens of his presence. Sorrow is coming on the ungodly, which nothing can lessen; the believer is an heir to joy which no one can take away. Where now is the joy of the murderers of our Lord, and the sorrow of his friends?

Verses 23-27 Asking of the Father shows a sense of spiritual wants, and a desire of spiritual blessings, with conviction that they are to be had from God only. Asking in Christ's name, is acknowledging our unworthiness to receive any favours from God, and shows full dependence upon Christ as the Lord our Righteousness. Our Lord had hitherto spoken in short and weighty sentences, or in parables, the import of which the disciples did not fully understand, but after his resurrection he intended plainly to teach them such things as related to the Father and the way to him, through his intercession. And the frequency with which our Lord enforces offering up petitions in his name, shows that the great end of the mediation of Christ is to impress us with a deep sense of our sinfulness, and of the merit and power of his death, whereby we have access to God. And let us ever remember, that to address the Father in the name of Christ, or to address the Son as God dwelling in human nature, and reconciling the world to himself, are the same, as the Father and Son are one.

Verses 28-33 Here is a plain declaration of Christ's coming from the Father, and his return to him. The Redeemer, in his entrance, was God manifest in the flesh, and in his departure was received up into glory. By this saying the disciples improved in knowledge. Also in faith; "Now are we sure." Alas! they knew not their own weakness. The Divine nature did not desert the human nature, but supported it, and put comfort and value into Christ's sufferings. And while we have God's favourable presence, we are happy, and ought to be easy, though all the world forsake us. Peace in Christ is the only true peace, in him alone believers have it. Through him we have peace with God, and so in him we have peace in our own minds. We ought to be encouraged, because Christ has overcome the world before us. But while we think we stand, let us take heed lest we fall. We know not how we should act if brought into temptation; let us watch and pray without ceasing, that we may not be left to ourselves.

John 16 Commentaries

Copyright © 2010 Society of Biblical Literature and Logos Bible Software.