16 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς · Μαριάμ. στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ Ἑβραϊστί · Ραββουνι ὃ λέγεται Διδάσκαλε ).