24 Ἐφώνησαν οὖν τὸν ἄνθρωπον ἐκ δευτέρου ⸃ ὃς ἦν τυφλὸς καὶ εἶπαν αὐτῷ · Δὸς δόξαν τῷ θεῷ · ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος ⸃ ἁμαρτωλός ἐστιν.