27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν · Ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ⸃ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ἰσχύϊ ⸃ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ ⸃ σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.