29 λέγει δὲ Ἀβραάμ · Ἔχουσι Μωϋσέα καὶ τοὺς προφήτας · ἀκουσάτωσαν αὐτῶν.