4 καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ ⸃ λέγων · Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ.