11 ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα ⸃ προσηύχετο · Ὁ θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης ·