39 ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπαν · Διδάσκαλε, καλῶς εἶπας ·