41 Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς · Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν εἶναι Δαυὶδ υἱόν;