2 ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες · Τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι ⸃ διδόναι καὶ λέγοντα αὑτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.