34 λέγοντας ὅτι ὄντως ἠγέρθη ὁ κύριος ⸃ καὶ ὤφθη Σίμωνι.