14 ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες · Τί ποιήσωμεν καὶ ἡμεῖς; καὶ εἶπεν αὐτοῖς · Μηδένα διασείσητε μηδὲ συκοφαντήσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.