43 καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον τὸν βίον ⸃ οὐκ ἴσχυσεν ἀπ’ οὐδενὸς θεραπευθῆναι,