23 Ἔλεγεν δὲ πρὸς πάντας · Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀρνησάσθω ⸃ ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ’ ἡμέραν, καὶ ἀκολουθείτω μοι.