13 καὶ ἦν ἐν τῇ ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας ⸃ πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων, καὶ οἱ ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ.