39 καὶ ἦλθεν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς ⸃ αὐτῶν εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων.