5 καὶ ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα καὶ οἱ Ἱεροσολυμῖται πάντες, καὶ ἐβαπτίζοντο ⸃ ὑπ’ αὐτοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ ⸃ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.