34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν ⸃ καὶ ἀποκτενοῦσιν, καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ⸃ ἀναστήσεται.