4 οἱ δὲ εἶπαν · Ἐπέτρεψεν Μωϋσῆς ⸃ βιβλίον ἀποστασίου γράψαι καὶ ἀπολῦσαι.