36 αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ πνεύματι τῷ ⸃ ἁγίῳ · Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου · Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου.