38 Καὶ ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἔλεγεν ⸃· Βλέπετε ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς