21 καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ · Ἴδε ὧδε ὁ χριστός, Ἴδε ἐκεῖ, μὴ πιστεύετε ·