8 ὃ ἔσχεν ἐποίησεν, προέλαβεν μυρίσαι τὸ σῶμά μου ⸃ εἰς τὸν ἐνταφιασμόν.