47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ Ἰωσῆτος ⸃ ἐθεώρουν ποῦ τέθειται.