16 καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ⸃ ἰδόντες ὅτι ἐσθίει ⸃ μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ⸃ ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ · Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ⸃ ἐσθίει;