28 αὐτομάτη ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, εἶτα στάχυν, εἶτα ⸃ πλήρης σῖτον ⸃ ἐν τῷ στάχυϊ.