22 καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς ⸃ Ἡρῳδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης ⸃ τῷ Ἡρῴδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς ⸃ τῷ κορασίῳ · Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοι ·