43 καὶ ἦραν κλάσματα δώδεκα κοφίνων πληρώματα ⸃ καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων.