53 Καὶ διαπεράσαντες ἐπὶ τὴν γῆν ἦλθον εἰς ⸃ Γεννησαρὲτ καὶ προσωρμίσθησαν.