55 περιέδραμον ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ⸃ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐστίν.