15 οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτὸν ὃ δύναται κοινῶσαι αὐτόν ⸃· ἀλλὰ τὰ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενά ⸃ ἐστιν τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον.