24 καὶ ἀναβλέψας ἔλεγεν · Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους ὅτι ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας.