29 καὶ αὐτὸς ἐπηρώτα αὐτούς ⸃· Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ · Σὺ εἶ ὁ χριστός.