5 καὶ ἠρώτα αὐτούς · Πόσους ἔχετε ἄρτους; οἱ δὲ εἶπαν · Ἑπτά.