23 Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ · ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.