38 Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων λέγοντες · Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν.