26 οἱ δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ⸃ ἐπὶ τῆς θαλάσσης ⸃ περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες ὅτι Φάντασμά ἐστιν, καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.