15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου · ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος · Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.