9 οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες αὐτὸν καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον λέγοντες · Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ · Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου · Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις.