2 πέντε δὲ ἐξ αὐτῶν ἦσαν ⸃ μωραὶ καὶ πέντε φρόνιμοι.