26 Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καὶ εὐλογήσας ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς ⸃ εἶπεν · Λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά μου.