17 συνηγμένων οὖν αὐτῶν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος · Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, Ἰησοῦν τὸν ⸃ Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν;