46 περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων · Ἠλὶ ἠλὶ ⸃ λεμὰ σαβαχθάνι; τοῦτ’ ἔστιν · Θεέ μου θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;