49 οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον · Ἄφες ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἠλίας σώσων αὐτόν.