5 καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ⸃ ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο.