16 βαπτισθεὶς δὲ ⸃ ὁ Ἰησοῦς εὐθὺς ἀνέβη ⸃ ἀπὸ τοῦ ὕδατος · καὶ ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδεν πνεῦμα θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν ἐρχόμενον ἐπ’ αὐτόν ·